F.A.Q. - Boj a válečnictví

Náš spolek není skupinou historického šermu v pravém slova smyslu, neděláme divadelní vystoupení - pokud se účastníme (jako součást) různých komerčních akcí (historické slavnosti, průvody, ukázky), vyděláváme tak především na náš projekt. Naše pojetí není divadelní, takže výstroj, oděv a další věci jsou rekonstruovány do detailů (ano i dobové spodní prádlo, šité nohavice aj.).

Výcvik a trénink

Od zájemců o vojenskou sekci se očekává dobrá fyzická kondice a zvládnuté alespoň základy boje/šermu, udržované pokud možno pravidelnými tréninky. My bohužel nejsme zařízeni pro výuku nebo zajištění tréninku boje všude kde v rámci ČR působíme. Pro zájemce z Libereckého kraje bohužel nejsme momentálně schopni organizovat pravidelné tréningy v tělocvičně, ale v případě většího počtu zájemců je možné zorganizovat hromadnější cvičení přímo na dvorci. V jiných místech kde působíme budou muset zájemci trénovat individuálně v rámci místních skupin historického šermu či spolků vojenské historie apod. Přesto i zde můžete najít některé bojechtivé členy - zkuste je kontaktovat. Další prostor k tréninku a seberealizaci dostanete samozřejmě také přímo na dvorci na některé z našich veřejných či soukromých akcí sdružení.

Lučištníci a kušiníci nemusí být povinně organizováni v žádném střeleckém oddíle, ovšem i u nich se předpokládá pravidelný individuální trénink, díky kterému budou svou zbraň bezpečně ovládat.

Jste-li již členy domovských SHŠ či jiných podobných sdružení (naše stanovy to nezakazují), nebo stanete-li se jejich členy v rámci zajištění tréninku a dojde-li ke kolizi programu / akcí těchto skupin a oficiální akce pořádané pod Curií Vitkov, pak by měly mít akce sdružení prioritu - není jich do roka mnoho a jsou všechny známé s velkým časovým předstihem, takže v tom zpravidla nebývá problém. V případě nutnosti se samozřejmě lze dohodnout. 

Složení vojenské sekce

Detailní popis výzbroje a výstroje jednotlivých typů bojovníků najdete v kapitole věnované Času války. Zde se omezíme jen na velmi zevrubný rozpis výstroje pro případné zájemce, aby věděli co si musí pořídit. Většinu povinné výstroje jsme schopni pro své členy dodat z vlastních zdrojů za rozumné - interní - ceny, zprostředkovat kontakt na naše zbrojíře, ševce, švadleny či alespoň poradit s výrobou některých součástí vybavení (zbroj aj.). Přiložené fotografie jsou ilustrační - nezachycují tedy bezezbytku požadovanou kompletní výstroj a výzbroj.

Těžkooděnci

Tak jako v historii i u nás jde o oddíl elitních bojovníků. Výstroj a výzbroj odpovídá těžkooděným jízdním bojovníkům střední Evropy od 11. do konce 12. století - dlouhá těžká zbroj příslušné konstrukce (šupinová, lamelová, falérová, pletencová, další kroužkové brně již pouze nýtované), kónická přilba (možná je i kalota ale s ohledem na to, že děláme i 11.st. jen jako další přilba ke kónické), velký dřevěný mandlový štít (opět je možný štít nahoře zakrojený ale tak jako v případě kaloty, jen jako doplněk ke klasickému oblému mandlovému štítu), kopí, románský meč. Počet těchto bojovníků je však úzce omezen a jejich řady dnes doplňujeme už jen výjimečně. Zájemci musí nutně šermovat v nějaké SHŠ či pravidelně navštěvovat šermířské školy, být v dobré fyzické kondici a zvyklí na těžké zbroje. Z důvodů absence koní většiny bojovníků je hlavní důraz kladen především na šiky mandlových štítů - tomu odpovídá i kolektivní secvičený způsob boje. Těžkooděnci jsou také jediní, kteří nosí dlouhé tuniky, ale s výjimkou velmože a pobočníků (pro ty je to též civilní oděv) pouze pod zbroj - jinde v táboře, dvorci či vesnici platí i pro ně oděv prostý - viz. lehkooděnci.

Lehkooděnci

Lehkooděná pěchota nastupující do boje za těžkooděnci nebo bránící a dobývající pevnosti - milites secundi - tvořila v 11-12.století ještě početnou součást vojsk a družin raných feudálů. Ani u nás tomu není jinak - družina našeho velmože je tvořena především z těchto mužů, jejichž počet narozdíl od počtu těžkooděnců není nijak omezen. Máme však podmínku, že člověk, který se rozhodne u nás dělat lehkooděnce to musí brát opravdu vážně a propracovat svou výstroj k dokonalosti - lehkooděný bojovník u nás rozhodně není žádné provizorium na cestě k elitnímu těžkooděnci apod. Pro nás mají stejnou vážnost všichni, bez ohledu na to jakou roli v rámci naší družiny hrají. Z důvodů bezpečnosti jsme se rozhodli tento oddíl postavit trochu důkladněji a precizněji, než by bylo ve 12. století pravděpodobně obvyklé (tehdy především z materiálních důvodů) - proto je součástí výstroje všech bojovníků i lehká zbroj v podobě nějaké prošívanice, koženice nebo plstěných kabátců a prostá kónická žebrová přilba (případně silná kožená čapka-přilba). Dále pak stále ještě rozměrný mandlový štít (ano i v rukou lehkooděnce!), optimálně bez kovové puklice - umba - a obvodového kování (stačí potažení a obroubení kůží) a jako ruční zbraň je doporučena sekera, kopí nebo coby záložní zbraň i dlouhý nůž. Oděv lehkooděnce tvoří základní oděv společný všem našim členům i jako dobový civilní oděv (do voj. tábora, dvorce či do vesnice) - krátká plátěná nebo vlněná tunika ke kolenům, bez rozparků, nohavice, onuce, plášť, čapka...

Střelci

Další důležitou součástí vojsk raného středověku byli střelci z luků a kuší. Protože střelbu využíváme jak v rekonstrukcích hist. bitev tak v různých soutěžích a turnajích, popřípadě ukázkách pro diváky je nutné, aby každý střelec disponoval nejméně jednou přiměřeně slabou zbraní (u luků do cca 35kg nátahu), kterou by mohl používat v bitvách. Bude-li se chtít účastnit i dalších střeleckých aktivit, pak bude potřebovat i další již reálně silnou zbraň, kterou ovšem musí umět ovládat. 

Povinná výstroj našich střelců je luk, toulec se šípy a základní ochrana rukou (nátepáky). U kušiníků pak samozřejmě kuše a toulec se šipkami. Nepovinnou součástí výstroje pak může být podobně jako u lehkooděnců nějaká forma lehkého odění a jednoduchá přilba. Stejně jako u lehkooděnců i u střelců vyžadujeme samozřejmě zodpovědný přístup - střelec není provizorium na cestě k lehko nebo těžkooděnci ani post, kam ukládáme lidi s nedostatečným vybavením! Přístup "zatím nemám na jinou výstroj, udělám si střelce a časem si pořídím těžkooděnce" u nás zkrátka nefunguje. Oděv a další výstroj je shodná s lehkooděnci.

Mechanická artilerie

Unikátní součást naší výstroje tvoří válečné stroje. V současné době máme k dispozici funkční katapultu / balistu, chierobalistu a rozpracované další válečné stroje. Stroje si zpravidla stavíme sami vlastními silami, nebo se na nich podílí naši přátelé a kolegové. Do budoucna počítáme na dvorci se stálou sezónní expozicí válečných strojů. Další aspekt je prakticky experimentální archeologie - pokoušíme se přiblížit dobovým parametrům, ověřit postupy konstrukce, střelby apod. 

Výstroj obsluhy strojů je stejná jako u románských lehkooděnců. Obsluha musí počítat s tím, že bude-li chtít s námi jezdit i na akce mimo dvorec, kde stroje nebudeme moci vzít s sebou, tak pouze v řadách standardní lehké pěchoty nebo jako nešermující doprovod (případně řemeslníci aj.). 

Díky své konstrukci využíváme některé typy strojů též jako stroje antické - římské. Proto mají někteří z nás i základní výstroj římských legií. Je proto žádoucí (ne však povinné) aby s tím případní zájemci počítali a časem si pořídili alespoň základní vybavení i na toto období. Díky tomu se pak budou moci zůčastnit i akcí pořádaných u nás i jinde, popřípadě i v zahraničí, kam s artilerií občas vyrážíme. 

Externí spolupráce

Pokud nejste členové našeho sdružení a přesto máte zájem o hlubší spolupráci ve "vojenské" oblasti, je tu možnost spolupracovat s námi externě například v rámci akcí které pořádáme nebo kterých se účastníme, podle vašich vlastních možností. Podrobnosti je ovšem nutné dohodnout konkrétně - viz. kontakty.