Čas války: použitá a doporučená literatura k tématu

Clark, J. 2004: The medieval horse its equipment c.1150-c.1450. Woodbridge.
Cech, B. 2011: Technika v Antice. Darmstadt. 
Černý Václav 2009; Templáři, křižáci a kacíři ve starých francouzských kronikách. Praha. 
Dostálová, R. 1996: Anna Komnena - Paměti byzantské princezny. Praha. 
Gabrieli, F. 2010: Křížové výpravy očima arabských kronikářů. Praha.
Głosek, M. 1984: Miecze środkowoeuopejskie z X–XV wieku. Warszawa.
Förster, J. 2009: Gallus Anonymus - Kronika a činy polských knížat a vládců. Praha 
Funcken, L. - Funcken, F. 2001: Historische waffen und Rüstungen, Ritter und landsknechte vom 8. bis 16. Jahrhundert.
Hauer, J. V. 1929: Vývoj pozemního válečnictví slovem i obrazem. Praha
Heger, L. 1967: Sága o svatém Olavu. Praha 
Hošek, J. 2003: Metalografie ve službách archeologie. Praha 
Hrdina, K. - Bláhová, M. 1972: Kosmova kronika česká. Praha
Hrdina, K. - Bláhová, M. - Tomek, V. V. 1974: Pokračovatelé Kosmovi. Praha
Hrochová, V. - Hroch, M. 1996: Křižáci ve Svaté zemi. Praha
Choc, P. 1966: Doudlebská přeseka. Jihočeský sborník historický, s.1-7
Choc, P. 1957: Boje o Prahu za feudalismu. Praha
Choc, P. 1965: Vývoj cest a dopravy v Čechách do 13. století.
Choc, P. 1967:  S mečem i štítem - České raně feudální vojenství. Praha
Chropovský, B. 1989: The Slavs. Praha 
Klučina, P. - Romaňák, A, 1983: Člověk, zbraň a zbroj v obraze doby. I. díl (5-17. století). Praha
Klučina, P. - Romaňák, A. - Marsina, R. 1985: Vojenské dějiny Československa. I. díl (Od pravěku do roku 1526). Praha
Klučina, P. 2004: Zbroj a zbraně - Evropa 6.-17. století. Praha 
Luňák, P. 2007: Slovanské štíty v archeologických nálezech na území ČR (rukopis bakalářské diplomové práce), FF MU, Brno.
Měchurová, Z. - Kukla, Z. 2000: Mladohradištní meč z Blížkovic u Moravských Budějovic. Acta Museii Moraviae, Sci. soc. LXXXV, s. 120-130. 
Měchurová, Z. 2006: Starobylé středověké ostruhy z Krumlovského lesa. Acta Museii Moraviae, Sci. soc. XCI,  s. 129-138. 
Nový, L. 1974: Dějiny techniky V Československu (do konce 18. století). Praha
Novotný B. 1956: Tausované sekerky z Čech. Památky archeologické XLVII 1956 II. Praha
Petersen, J. 1919: De norske vikingesverd. Kristiania 
Petráň, J. 1985: Dějiny hmotné kultury. I. díl. Praha
Petrus de Ebulo 1994: Liber ad honorem Augusti; sive rebus Siculis - Eine Bilderchronik de Stauferzeit aus der Burgerbibliothek Bern. Sigmaringen
Pleiner, R. - Plzák, F. - Quadrat, O. 1956: Poznámky k výrobní technice staroslovanských čepelí. Památky archeologické XLVII 1956 II. Praha 
Schránil, J. 1932: Země české za doby knížecí 
Státní ústřední archiv v Praze, 1971: Minulost našeho státu v dokumentech, Praha 
Tate, G. 1996: Křižáci v Orientu. Bratislava
Tweddle D. 1992: The Anglian Helmet from Coppergate. London
Váňa, Z. 1973: Přemyslovský Libušín. Praha
Váňa, Z. 1977: Objevy ve světě dávných Slovanů. Praha
Veselý, R. 1972: Usáma ibn Munkíz - kniha zkušeností arabského bojovníka s křižáky. Praha 
Viollet le Duc, M. 1858-1875: Discionnaire raisonne du mobilier francais, Paris 
Viollet le Duc, M., Architecture militarie. Paris
Watson, R. D. 1995: Iolo's First Book of Crossbows, Austin 
Žemlička, J. 1990: Přemysl Otakar I. Praha 
Žemlička, J. 1997: Čechy v době knížecí. Praha